Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
poniedziałek,10 grudnia
Imienieny:
Julia, Judyta, Daniel
dziś
pogoda_1
4°C
jutro
pogoda_2
1°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
Statut sołectwa
obrazek

Statut Sołectwa Mnichów uchwalony uchwałą Nr XI /110 /99 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 lipca 1999 r., ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XIII /124 /03 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2003 r.

STATUT SOŁECTWA

ROZDZIAŁ I

Zasady działania sołectwa jako wspólnoty mieszkańców.

§1
1. Ogół mieszkańców sołectwa Mnichów stanowi samorząd mieszkańców wsi.
2. Sołectwo obejmuje swoim działaniem teren wsi: Mnichów, Wygoda i przysiółki: Podlesie,
Stara Wieś oraz integralną część miejscowości Rudki.
§2
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Jędrzejów i działa na podstawie ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Z 1996 r. Nr. 13 poz. 74
z późniejszymi zmianami /, Statutu Gminy oraz niniejszego Statutu.
§3
1. O utworzeniu, łączeniu, podziale i znoszeniu jednostki pomocniczej decyduje w formie
uchwały Rada Miasta na swój wniosek lub na wniosek zainteresowanych mieszkańców
sołectwa.
2. Rada podejmuje uchwałę w sprawach o których mowa w ust. 1 po przeprowadzeniu
konsultacji z zainteresowanymi mieszkańcami.
3. Tryb przeprowadzania konsultacji określa Rada Miejska w odrębnej uchwale.

ROZDZIAŁ II

Kompetencje sołectwa jako wspólnoty mieszkańców
§4
Do zadań stanowiących samorządu mieszkańców wsi należy:
1/ organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
2/utrzymanie porządku,
3/ budowa, utrzymanie,konserwacja, remont wiejskich obiektów, urządzeń komunalnych i
infrastruktury technicznej, socjalnych i kulturalno-oświatowych,
4/ występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach dotyczących planów
zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg wiejskich, placów i mostów,
5/ decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego sołectwu,
6/ bieżące korzystanie z powierzonego mienia w zakresie zwykłego zarządu,
7/ decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych,
8/ wykonywanie uprawnień oraz zadań wynikających z posiadania zdolności sądowej w
sprawach należących do własności sołectwa,
9 /dostosowanie organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych i opiekuńczo-wychowawczych do potrzeb mieszkańców wsi,
10/ występowanie do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza
własne możliwości sołectwa.
§5
Sołectwo może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku z tym,
może występować z żądaniem dopuszczenia samorządu wsi do udziału w postępowaniu na
prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi samorządu i gdy przemawia za
tym interes społeczny mieszkańców sołectwa.
§6
Sołectwo nie posiada odrębnej od gminy osobowości prawnej, a jego działalność
społeczno-gospodarcza w granicach określonych statutem jest prowadzona w ramach
osobowości prawnej gminy.
§7
Za zobowiązania sołectwa odpowiedzialność ponosi gmina, która odpowiada za nie całym
swoim majątkiem, w tym także majątkiem powierzonym sołectwu.

ROZDZIAŁ III

Organy sołectwa
§8

1. Organami sołectwa są:
1/ zebranie wiejskiego,
2/ sołtys,
3/ rada sołecka,
4/ komisja rewizyjna.

2. Zebranie wiejskie może powoływać także inne stałe lub doraźne komisje, określając
zakres ich działania.
§9
Kadencja sołtysa i rady sołeckiej wybranych przez zebranie wiejskie liczy się od dnia
wyborów i kończy wraz z upływem kadencji Rady Miejskiej.
§10
Pierwsze zebranie wiejskie celem dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuje
Burmistrz Miasta, nie później niż 6 miesięcy po wyborach do Rady Miejskiej.
§11
Zebranie wiejskie
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców wsi.
2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa
posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§12
1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys
1/z własnej inicjatywy
2/na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza Miasta
3/ na wniosek rady sołeckiej
4/na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.
§13
1.Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2.Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości w
sposób zwyczajowo przyjęty lub na tablicy ogłoszeń w sołectwie na 3 dni przed
terminem zebrania.
3.Zebranie wiejskie zwołane na żądanie 1/5 mieszkańców lub na wniosek Rady
Miejskiej lub Burmistrza Miasta powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 7 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
§14
1.Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo
zawiadomieni. Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność
co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) uprawnionych mieszkańców sołectwa.
§15
1. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom.
W uzasadnionych wypadkach sołtysa zastępuje członek rady sołeckiej wskazany przez
sołtysa lub wybrany przez uczestników zebrania.
2. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z radą sołecką, a sprawy
proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane.
3. Sołtys może się zwrócić do Burmistrza lub Przewodniczącego Rady o zapewnienie
referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu przez wyznaczenie w tym celu
odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego.
§16
1. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1/datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie w którym terminie się odbywa.
2/ liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego
poprawności,
3/ nazwiska osób zaproszonych na zebranie,
4/ przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie
zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
5/ podjęte na zebraniu uchwały
2. Protokół podpisuje sołtys lub inna osoba prowadząca zebranie oraz protokolant.
3. Protokół z zebrania winien być w terminie 14 dni od daty jego odbycia przekazany
do Urzędu Miejskiego.
§17
1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów (tzn. liczba głosów
za musi być większa od liczby głosów przeciw).
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny z wyjątkiem określonym w §21

ROZDZIAŁ IV
Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej

§18
Pierwsze zebranie wiejskie po wyborach do Rady Miejskiej na którym ma być dokonany
wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Burmistrz Miasta określając miejsce, dzień i godzinę
zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego obrad spośród mieszkańców
sołectwa.
§19
1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana
jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectw .
2. O ile w wyznaczonym terminie wybory nie odbyły się z powodu niedopełnienia
warunku określonego w ust. 1 wybory odbywają się w tym samym dniu po upływie
1/2 godziny w obecności takiej samej liczby wyborców, która umożliwi powołanie
komisji skrutacyjnej, wybór sołtysa i rady sołeckiej.
§20
Uchwała Burmistrza w sprawie o której mowa w § 18 winna być podana do publicznej
wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem
wyborów.
§21
Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim
spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
Kandydaci na sołtysa i członków rady sołeckiej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
§22
Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej trzech osób powołana
spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na na sołtysa lub członka rady
sołeckiej.
§23
1. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2/ przeprowadzenie głosowania tajnego,
3/ ustalenie wyników głosowania,
4/ ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokółu o wynikach wyborów.
2. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§24
1. Karty do głosowania winny być opatrzone pieczęcią Burmistrza.
2. Na karcie do głosowania uprawniony uczestnik zebrania wpisuje imię i nazwisko wybranego przez siebie
kandydata
3. Nieważne są karty
1/ całkowicie przedarte
2/ inne niż ustalone w statucie
3/ na których wpisano więcej nazwisk niż jest miejsc do obsadzenia.
§25
Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem
wiejskim.
Mogą być odwołani przez zebranie wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują
swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu lub dopuszczają się czynu
dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
§26
1. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców zwykłą większością głosów.
2. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.

ROZDZIAŁ V

Sołtys

§27

1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Przy wykonywaniu zadań sołtys współdziała z radą sołecką której może być
przewodniczącym.
§28
1. Sołtys reprezentuje sołectwo wobec władz gminy, instytucji,organizacji, osób
fizycznych i prawnych.
2. Podejmuje działania organizatorsko-wykonawcze mające istotne znaczenie dla
mieszkańców i gospodarki sołectwa.
3. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosowania.
4. Sołtys otrzymuje zawiadomienie o terminie i tematyce obrad na warunkach
określonych w Statucie gminy.
5. Sołtys ma prawo zgłaszania interpelacji i wniosków na sesji Rady Miejskiej
zabierania głosu w dyskusji zgodnie ze Statutem Gminy
6. Sołtys wykonuje powierzone mu przepisami prawa zadania z zakresu
administracji publicznej.
7. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.§29
Rada Miejska określi w Statucie Gminy i odrębnej uchwale zasady, na jakich
sołtysom będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
§30
Urząd Miejski wyposaża sołtysa w niezbędne dla sprawowania jego funkcji materiały
i sprzęt za który sołtys ponosi odpowiedzialność materialną
§31
Na koniec kadencji sołtys protokolarnie przekazuje swojemu następcy posiadaną
dokumentację, sprzęt oraz pieczątkę.

ROZDZIAŁ VI

Rada sołecka

§32
1. Rada sołecka składa się z 3 do 7 członków.
2. Przewodniczącym rady sołeckiej może być sołtys.
§33
Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
1) współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,
3) podejmowanie inicjatywy dotyczącej przeznaczenia środków finansowych
na cele rozwoju gospodarczego sołectwa,
4) pełnienie roli stałego komitetu czynów społecznych w ramach udzielonych
upoważnień przez zebranie wiejskie.

ROZDZIAŁ VII

Komisja rewizyjna

§34

1. Zebranie wiejskie wybiera komisję rewizyjną w składzie od 3 do 5 członków będącą
organem kontroli wewnętrznej zebrania wiejskiego.
2. W skład komisji rewizyjnej nie może wchodzić sołtys i członek rady sołeckiej.

§35
1. Komisja rewizyjna kontroluje sołtysa i radę sołecką
2. W szczególności do zadań komisji rewizyjnej należy kontrola:
1/ realizacji uchwał podejmowanych przez zebranie wiejskie,
2/ wykonania budżetu sołectwa przez sołtysa i radę sołecką,
3/ rzetelność i gospodarność dochodów i wydatków sołectwa.

§36
1. Mandat sołtysa i członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:
1/ śmierci
2/ zrzeczenia się
3/ odwołania przed upływem kadencji
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa, Burmistrz Miasta zwołuje zebranie
wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.
3. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania całego składu rady
sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa.

ROZDZIAŁ VIII

Nadzór i kontrola nad sołectwem

§37
1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje wyłącznie Rada Miejska.
2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności:
1/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej
i społecznej sołectwa,
2/ zarządzanie, dokonywanie lustracji sołectwa i dokonywanie oceny stanu
sołectwa na sesji.
3. Każde sołectwo powinno być zilustrowane co najmniej raz w kadencji.
Podczas ilustracji obecny jest sołtys, a mogą uczestniczyć członkowie
rady sołeckiej.
§38

1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Burmistrz.
2. Burmistrz Miasta zobowiązany jest do czuwania, aby mienie sołectwa
nie było narażone na szkody i uszczuplenie.
3. Burmistrz i wyznaczeni przez niego pracownicy Urzędu Miejskiego maj
prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących
funkcjonowania sołectwa.
Ponadto mogą uczestniczyć w posiedzeniach organów sołectwa.

§39

Kontrolę nad działalnością finansową sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy.

ROZDZIAŁ IX


Finanse sołectwa
§40
Dochody sołectwa mogą być:
1/ przychody własne sołectwa pochodzące z najmu, dzierżawy lokali, imprez
2/ dobrowolne wpłaty od osób fizycznych i prawnych,

§41
1. Środki finansowe sołectwa przeznacza się na:
1/ dofinansowanie czynów społecznych,
2/ wyposażenie,
3/ utrzymanie i konserwację mienia komunalnego przekazanego w zarząd
sołectwu,
4/ wydatki związane z utrzymaniem lokali, działalnością organów sołectwa
i obsługą techniczno-kancelaryjną oraz finansową.

ROZDZIAŁ X

Postanowienia dotyczące mienia komunalnego
§43
Rada Miejska upoważnia Burmistrza Miasta do przekazania sołectwu w zarząd
poszczególnych składników mienia komunalnego określonych w odrębnym protokole.
§44

1. Sołectwo zarządza i korzysta z przekazanego protokołem mienia komunalnego.
2. W zakresie przekazanego mienia sołectwu, organy wykonawcze sołectwa mogą
dokonywać samodzielnie następujących czynności:
1/ zawierać umowy najmu, dzierżawy na okres nie przekraczający lat 3,
2/ decydować o sposobie użytkowania obiektów i ich eksploatacji.
3. Rozporządzania dochodami z mienia określonego w ust. 1 oznacza:
1/ utrzymanie obiektu i ponoszenie kosztów jego bieżącej eksploatacji,
2/ remonty i modernizacje.

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe
§45

W sprawach nie uregulowanych w Statucie maja zastosowanie przepisy Statutu Gminy

§46

Zmiana Statutu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miejską.

§47

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem powzięcia.


GALERIA ZDJĘĆ
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ